Cred întru Unul Dumnezeu,Tatăl Atotţiitorul,

Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii.

Lumină din Lumină,

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iară nu făcut;

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut;

Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire

S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara,

Şi S-a făcut om;

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;

Şi iarăşi va să vină cu slava, să judece viii şi morţii,

A căruia împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,

Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,

Carele a grăit prin prooroci.

Întru Una, Sfânta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserică;

Mărturisesc Un Botez, spre iertarea păcatelor;

Aştept învierea morţilor;

Şi viaţa veacului ce va să vie.

Amin!